UE Systems Europe

Telefon: +31 546 725 125 Email: info@uesystems.eu

Všichni návštěvníci UE Systems, Inc. na internetu (dále jen “na stránkách“), souhlasí s následujícími obchodními podmínkami. Svým přístupem na stránky souhlasíte a vyjadřujete souhlas a přijetí těchto obchodních podmínek. UE Systems si vyhrazuje právo revidovat tyto podmínky kdykoliv a uživatelé se považují za seznámené s těmito podmínkami a jsou vázáni jakýmikoliv změnami v těchto podmínkách tím, že využívají těchto stránek.

Ochranné známy, loga, obrázky a servisní značky (“značky”) zobrazené na stránkách jsou majetkem UE Systems a/nebo jiných třetích stran. Uživatelé mají zakázáno používat jakékoliv značky bez předchozího písemného souhlasu UE Systems nebo odpovídající třetí strany vlastnící značku. Uživatelé mají zakázáno jakkoli modifikovat, upravovat, kopírovat, rozšiřovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, publikovat, prodávat, licencovat a vytvářet odvozená díla, jakýchkoli dat, doporučení, názorů, informací, prohlášení a dalšího obsahu na stránkách nebo získaných jako výsledek používání těchto stránek, kromě stahování takových souborů, u kterých je to výslovně povoleno a tisknutí takových souborů pro off-line zobrazení. Veškerý obsah těchto stránek je chráněný autorským právem.

UE Systems nezaručuje vhodnost nebo potenciální hodnotu čehokoli z obsahu stránek a nemá žádnou povinnost aktualizovat nebo revidovat obsah. UE Systems nečiní žádná prohlášení ani záruky s ohledem na výsledky získané z používání obsahu stránek.VEŠKERÝ OBSAH JE POSKYTOVÁN “JAK JE”, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ VČETNĚ, NE VŠAK POUZE, ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NÁROK, NEPORUŠENÍ PRÁV NEBO PŘESNOSTI. V žádném případě nebude UE Systems odpovědná za jakékoliv ztráty nebo škody způsobené spoléháním uživatele na obsah stránek. Je na zodpovědnosti uživatele posoudit přesnost, úplnost, aktuálnost nebo užitečnost jekéhokoliv obsahu přístupného na stránkách. UE Systems výslovně odmítá jakoukoliv zodpovědnost (ať už na základě smlouvy, přečinu, přísné odpovědnosti nebo jinak) za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, následné nebo zvláštní škody vyplývající z nebo jakkoliv spojené s přístupem nebo použitím těchto stránek nebo jejich obsahu, i pokud byla společnost UE Systems upozorněna na možnost vzniku takových škod, včetně odpovědnosti spojené s jakýmikoli viry, které mohou infikovat počítačové zařízení nebo poškodit software uživatele.

Používání stránek není chráněno ani není předmětem jakýchkoliv očekávání povinnosti mlčenlivosti.
UE Systems is vyhrazuje právo požadovat všechny dostupné opravné prostředky ze zákona za porušení těchto podmínek, včetně práva blokovat přístup z určité internetové adresy na webové stránky.

Přístup a používání stránek a využívání jejich obsahu podléhá všem platným federálním, státním a místním zákonům a předpisům. Tyto podmínky využití stránek se řídí právními předpisy Společenství New Yorku bez ohledu na konflikt s právními principy a uživatelskými pravomocemi v Společenství New Yorku vzhledem k jakémukoliv sporu týkajícího se používání těchto stránek nebo obsahu.